عيب يابي

ندانستن عیب نیست

ندانستن عیب نیست

ندانستن عیب نیست موردکاوی: «فرانک» در مخمصه گیر افتاده بود. او که سال‌ها در واحد چاپ یک شرکت انتشاراتی بزرگ فعالیت کرده بود، حالا به سِمت مدیریت ارشد اجرایی همان شرکت منصوب شده بود. او حدود ۲۰ سال ویراستاری کرده بود و حالا از اینکه قرار بود مدیریت شرکت را…