بدهي جاري و بلند مدت

مديريت عناصر صورتهاي مالي

مديريت عناصر صورتهاي مالي

مديريت عناصر صورتهاي مالي موارد زير در موارد مديريت عناصر صورتهاي مالي موثر مي باشد : عوامل موثر در مديريت ” صندوق ” ۱- شرايط اقتصادي و نوع سازمان ۲- تعيين مانده حداقل و حداكثر صندوق ۳- تعيين راههاي مصرف وجوه صندوق ۴- تعيين درصد و ميزان صندوق از دارائيهاي…