حسابداري صنعتي

حسابداري صنعتي

حسابداري صنعتي

حسابداري صنعتي ( بهاي تمام شده كالاي ساخته شده و خدمات ) :

حسابداري صنعتي بخشي از سيستم اطلاعاتي حسابداري مي باشد كه وظيفه جمع آوري و انباشت اطلاعات مربوط به عوامل هزينه و محاسبه بهاي تمام شده محصولات و خدمات را در سازمان بر عهده داشته و همچنين با تجزيه و تحليل و بررسي گزارشها و روش هاي توليد و ارائه خدمات ، راههاي امكان كاهش بهاي تمام شده توليدات و خدمات و همچنين ارائه گزارشات مديريتي ( دورن سازماني ) را بررسي مي نمايد .
اهميت حسابداري بهاي تمام شده :
حسابداري صنعتي بخشي از حسابداري مديريت مي باشد و بايد به عنوان يك ابزار پر توان در اختيار مديريت سازمان در ارتباط با برنامه ريزي و كنترل فعاليتها قرار گيرد . در واقع حسابداري صنعتي مديريت را با ابزار حسابداري مورد نياز جهت برنامه ريزي ، كنترل و ارزيابي عملياتي مجهز مي نمابد .
مديريت سازمان با استفاده از اطلاعات و گزارشات حسابداري صنعتي ، بهاي تمام شده توليدات و خدمات را بدست آورده و كنترل خود را برروي هزينه هاي مواد ، دستمزد و ساير هزينه ها اعمال مي نمايد . در صورتي كه مديران گزارشات صحيح و قابل اتكاء از عوامل هزينه نداشته باشند در تصميم گيري هاي خود در راستاي افزايش بهره وري و توليد يا ديگر تصميم گيريهاي اساسي خود با مشكل مواجه خواهند شد .
توضيح اينكه كاربرد حسابداري صنعتي و بهاي تمام شده تنها محدود به كارخانجات و صنايع توليدي بزرگ نبوده و ساير موسسات و شركتها مانند شركتهاي بيمه ، بانكها ، شركتهاي حمل و نقل و هواپيمائي ، دانشگاهها و موسسات آموزشي و بيمارستانها در جهت افزايش كارائي و كسب سود بيشتر مي بايستي استفاده گردد .
وظايف حسابداري بهاي تمام شده را مي توان به شرح زير بيان نمود :
۱- بودجه ريزي سازماني شامل پيش بيني و برآورد هزينه هاي يك دوره فعاليت
۲- جمع آوري ، تفكيك و تسهيم هزينه هاي توليد و خدمات
۳- بررسي حاشيه سود محصولات و كمك در قيمت گذاري محصولات و خدمات
۴- ارائه اطلاعات لازم به مديريت در جهت انتخاب بهترين راه حل ممكن
۵- افزايش سود آوري با كنترل هزينه ها و كاهش بهاي تمام شده محصولات و خدمات
۶- ارائه اطلاعات لازم به مديريت در جهت برنامه ريزي سازماني و كنترل فعاليتهاي صورت گرفته با اهداف از پيش تعيين شده