طراحی و استقرار نظام جامع مالی

طراحی و استقرار نظام هاي  جامع مالی شركتها و سازمانها

توسعه روز افزون فعاليتهاي اقتصادي در جهان امروز و حجم عظيم اطلاعات , لزوم برپائي سيستم هاي اطلاعاتي براي سطوح مختلف مديران را ايجاب و به تبع آن لزوم بكارگيري سيستم هايي كه متضمن ايجاد اطلاعات اثر بخش باشد , را ضروري ساخته است .
تمامي اينگونه سيستمها، اعم از مالي وغيره ، توسط مديريت به منظور انجام فعاليتهاي واحد اقتصادي و پيروي از خط مشي مديريت به نحو منظم وكارآمد ، دقيـق و بموقع ، حراست داراييها و تأمين هر چه بيشتر سوابـق كـامـل و صحيـح , مي بايستي استقرار يابد. زمينه طراحي سيستمهاي اطلاعاتي ، بالاخص سيستمهاي جامع مالي و شناخـت كامل وكافي ازفعاليتهاي واحد اقتصادي وگردش عمليـات دربخشهاي مختلف و بررسي نقاط ضعف عمده موجود در سازمان و تشكيلات , سيستم ها و رويه هاي مورد عمل و همچنين اشكالات موجود در حسابها و ارائه راه حلها ي لازم جهت ايجاد ، اصلاح و يا بهبود سيستم ها , گزارش اشكالات مختلف حسابها و كنترل هاي داخلي و توصيه هاي لازم در اين خصوص مي باشد .
سيستم هاي جامع مالي به طور كلي شامل طراحي ، استقرار و مديريت در زمينه هاي زير ( طراحی و استقرار نظام هاي جامع مالی )  مي باشد :
۱- طراحي نمودار سازماني و تعريف يا بهينه نمودن تعاريف شغلي و شرح وظايف هر يك از واحد هاي سازمان
۲- طراحي روشهاي گردش اطلاعات شامل اطلاعات مالي و ساير بخش هاي سازمان كه گردش اطلاعاتي آن به نحوي به رويداد هاي مالي مي انجامد
۳- طراحي آيين نامه ها ، دستورالعمل ها و مقررات سازماني در جهت ارتقاع سطح كنترل هاي داخلي و بهينه نمودن گردش اطلاعات
۴- طراحي فرم هاي مورد نياز سازمان
۵- طراحي فهرست حسابها و تدوين ساختار كدينگ بهينه و تدوين روش ثبت رويدادهاي حسابداري
۶- طراحي گزارشات خاص مديريتي در جهت كمك به مديران در تصميم گيري
۷- آموزش كاركنان سازمان